අසා සිටියා ඔහු මෙෙස්

Sept. 16, 2010, 10:35 p.m.

ෙලෙඩක් මරණාසන්නව ෙරා්හල් අෑදක වෑතිර සිටියි. ඔහුෙග් ප්රානය රදා පවතින්ෙන් විදුලි උපකරණවලට පින් සිද්ද වන්නටය. ඔහු බලන්නට එන අමුත්ෙතා් ඔහු සිටින්ෙන් සිහි නතුව යෑයි සිතා ෙනාෙයක් කතා කරති. ෙලඩා ගෑනම ෙනාෙයක් ෙද් කියති. ෙමි සියල්ලම ෙලඩාට අෑෙස්. ෙමි දුර්ලභ අත්දෑකීම වස්තු ෙකාට ගත් ෙහා‍ද නවකතාවක් මම මැතකදී කිය ...

Babli

Sept. 15, 2010, 9:49 p.m.

Babli is my 4th Sinhala novel, after "Vessan Novu Vedyn' (1st Sinhala e-novel), 'Chandraratnage Bhavantara Charikava' (short listed for Swarna Pusthaka) and 'Asa Sitiya Ohu Mese' (the Sinhala version of 'Eavesdropper" which won the State Literary Award for the Best English Novel) Babli is the story ...