චන්ද්‍රරත්නගෙ භවාන්තර චාරිකාව

From the author of the First Asian E-novel

Sinhala Version of Moonstone

චන්ද්‍රරත්නගෙ භවාන්තර චාරිකාව - 2007 ස්වර්ණ පුස්තක සම-සමිමාන

සඳරැවන් නමවූ කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයේක් වටා ගෙතී ඇත. ඔහුගේ ළමා විය චන්ද්‍රරත්න ලෙස හා අවසාන කාලය චන්දෙරේ ලෙස හා අතීතාවර්ජනයක යෙදෙන නවකතාවකි

මේ කතාව ඉංග්‍රීසි බසින් Moonstone නමින් පළවි ඇත

චන්ද්‍රරත්නගෙ භවාන්තර චාරිකාව- 2006. ISBN 955-573-497-6 2007