අසා සිටියා ඔහු මෙසේ

From the author of the First Asian E-novel

Cover of අසා සිටියා ඔහු මෙසේ

සිහිසුන්ව රෝහල් ගතවී සිටිනා තරැණයක වටා ගෙති ඇති කතාවකි. ඔහුට ඇසෙන හා ඔහු සිතන දේ පමනකි මෙහි විස්තර වන්නේ. ඔහු අවට සිටිනා අය ඔහුට ඇසෙන බව නෝදනී.

මේ කතාව ඉංග්‍රීසි බසින් Eavesdropper නමින් පළවි ඇත.

© Daya Dissanayake 2022 Contact