බාබිලි

From the author of the first Asian e-novel

Cover of Babbli

බාබිලි - දයා දිසානායකගේ 4 වෙනි සිංහල නවකතාවයි.

බාබිලි ලංකාෙවිම පිටිසර ගමක උපන් දිරිය දියනියක් ඈගේ පියාගේ ජීවිතය බේරා ගෑනීමට කරනා සටනයි.

ස්වර්ණ පුස්තක සම සමිමාන ලද චන්දරත්නගේ භවාන්තර චාරිකාෙවන් උත්සාහ කර ඈත්තේ නවකතාව සත්‍යෙයන් ඔබිබට ගෙනයාමටය. බාබිලි හිදී තෑත් කර ඈත්තේ සත්‍ය තුලින් නවකතාවක් ගොඩ නෑගීමය.

සරසවි ISBN 978-955-671-160-8

© Daya Dissanayake 2022 Contact