ක්ලොනියකගේ කතා වස්තුව

අනාගතෙය් සිට ලියෙවන ෙඑතිහාසික නවකතාවකි

Cover of ක්ලොනියකගේ කතා වස්තුව

තවත් අවුරෑදු සිය දහසකට පසු බිහිවන මානව ප්රතිරැපයක් විසින් අවකාශයත්, කාලයත් සංස්කෘතියත් හරහා අපට කියන කතාවකි. කාලයත් අවකාශයත් ෙදකක් ෙනාව එකක් ම වන්ෙන් නමි වසර ලක්ෂයක් යනු සුලු ෙමාෙහාතක් විය හෑකිය. වසර මිලියනයක් විනාඩි කිහිපයක් විය හෑකිය. එෙස්නමි වර්තමානෙය් සිට අතීතයත් අනාගතයත් ෙදස බලන්නටත්, අනාගතෙය් සිට අතීතය ෙදස බලන්නටත් අප කාටත් හෑකි වන්ෙන්ය. සරසවි ප්රකාශනයක්.

ISBN 978-955-676-436-6

© Daya Dissanayake 2022 Contact